Woensdag 20 maart is het weer zo ver: we mogen stemmen! En deze keer voor zowel de Provinciale Staten als voor de Waterschappen. Maar waar stemmen we eigenlijk voor? Wat zijn de taken van de Provinciale Staten en het Waterschap? Rooftop Revolution zette het op een rijtje en nam de verkiezingsprogramma’s onder de ‘duurzame’ loep.

Waar stemmen we voor? – Provinciale Staten
De rol van de provincie kan in de meest brede zin gezien worden als ‘gebiedsregisseur’. De Provinciale Staten maakt beleid voor de regio op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer, duurzame ruimtelijke ontwikkeling, natuur- en waterbeheer, culturele infrastructuur en monumentenzorg. In samenwerking met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties voeren zij dit beleid uit.

Waar stemmen we voor? – Waterschappen
Het waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd, zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied en de techniek die het water onder controle houdt. De algemene taken zijn afvalwater zuivering, dijken beheer, natuurbeheer rondom het water, het regelen van de waterstanden en het controleren van de kwaliteit van zwemwater. Soms laten de waterschappen hun taken uitvoeren door een waterleidingbedrijf. Zo doet Waternet dit voor Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De taken hebben te maken met ruimtelijke ordening en natuur- en milieubeheer, een goede samenwerking met de provincie en gemeenten is daarom noodzakelijk. Waar de provincie voornamelijk verantwoordelijk is voor de kustlijn en grotere rivieren, zijn de waterschappen dit voor regionale en kleinere wateren.

Wat zeggen de partijen over groen in de stad?
Amsterdam valt onder de Provinciale Staten Noord-Holland, en is verdeeld over de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland (check hier onder welk waterschap uw adres valt).

Provinciale Staten
D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren staan er om bekend dat ze zich hard maken voor duurzaamheid en het belang van de natuur, ook in de stad.

Partij voor de Dieren
Partij voor de Dieren denkt vanuit de natuur. De partij streeft naar een koerswijziging wat betreft natuurbeheer: dit betekent geen asfalt in natuurgebieden en het terugdringen van festivals in de natuur. Zij staan verder voor gesubsidieerde groene schoolpleinen, tiny forests, biologische stadslandbouw en dier- natuur- en milieueducatie. Bouwen moet zoveel mogelijk binnen de stad en natuur-inclusief. Braakliggende terreinen worden ingericht voor natuurontwikkeling, zoals bijen- en vlinderveldjes. Er wordt een stimuleringsfonds opgericht voor kleinschalige opwekking van schone energie door particulieren, waarbij rekening gehouden wordt met de meest kwetsbare groepen. En Schiphol: die moet krimpen.

D66
D66 streeft er naar dat iedere inwoner van Noord-Holland binnen tien minuten in het groen is. Zij stimuleren groen op en aan gebouwen in de openbare ruimte, zoals groene stadspleinen en stadsparken. De woningbouw moet ook zoveel mogelijk binnenstedelijk plaatsvinden. Verder wil D66 vooral gemeenten en het bedrijfsleven ondersteunen met innovatiefondsen in plaats van individuele subsidiëring. Wat betreft de luchtvaart mag Schiphol alleen groeien wanneer het vliegen stiller en schoner wordt.

GroenLinks
Ook GroenLinks stelt dat dieren en planten overal waar het kan de ruimte moeten krijgen: dorpen en steden moeten zoveel mogelijk vergroenen. Er moeten meer natuurgebieden komen om de biodiversiteit te stimuleren. Om aan de woningopgave te voldoen wordt er alleen binnenstedelijk gebouwd door hoogbouw en worden (leegstaande) bedrijventerreinen opnieuw ingericht. Zo knokt de partij voor elke vierkante meter groen in de stad. Ze zetten zich hier ook in voor stadslandbouw en groene schoolpleinen. De provincie hamert op samenwerking en kennisuitwisseling tussen corporaties, ondernemers, huurders en huiseigenaren om klimaatneutraal te bouwen. De groei van Schiphol wordt een halt toegeroepen onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’.

Waterschappen
Vrijwel alle partijen zijn zich bewust van de gevolgen van klimaatverandering voor Amsterdam: meer wateroverlast door extreme regen en veel asfalt. Ook hebben we in de zomer van 2018 gezien wat een langere droge periode met de stad doet! Waterschapspartijen Water Natuurlijk (actief gesteund door GroenLinks en D66), Partij van de Dieren, CDA en PvdA pleiten voor meer waterberging en maatregelen tegen hittestress. Een groen dak aanleggen? Graag! Ook de welbekende slogan komt vaak terug: Tegels eruit, groen er in! Wel zit er verschil in hoe de partijen om gaan met hogere waterstanden. Dijken verhogen of meer waterberging? PvdA en CDA stellen dat op beide maatregelen moet worden ingezet. Water Natuurlijk en PvdD vinden juist dat dijken minder robuust zijn dan oplossingen die het water de ruimte bieden, zoals (tijdelijke) waterberging.

Meer weten?
Afgelopen maandag organiseerde Pakhuis de Zwijger de Waterschapshow. Hierin werd onder andere een debat georganiseerd tussen lijsttrekkers van verschillende Waterschapspartijen. Klik hier om het programma terug te kijken!

Ook vindt u meer informatie op de verkiezingswebsites van de Waterschappen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Zien we u ook op 20 maart?